Privacy verklaring

Versie 01-01-2022

Secret Talent is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Secret Talent verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten, deelneemt aan onze evenementen, onze online cursussen aanschaft en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens (straat/postbus, postcode, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Inloggegevens website en sociale media accounts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@secrettalent.net. Dan verwijderen wij de informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Secret Talent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling van jouw betaling
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of mailing
 • Jou te bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Levering van diensten en/of online producten
 • Uitvoering van de overeengekomen dienstverlening

Secret Talent verwerkt jouw persoonsgegevens ook als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Secret Talent neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Talent) tussen zit. Secret Talent gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: CRM software (eigen beheer) operationeel op een beveiligde server (met TLS certificaat) bij e-Boekhouden.nl, wachtwoordenbeheer operationeel op een beveiligde server (met TLS certificaat) buiten Europa bij de firma Dashlane.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Secret Talent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld (zoals in deze privacyverklaring genoemd) of om te voldoen aan een wettelijke (bewaar)termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Secret Talent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Secret Talent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Secret Talent gebruikt alleen functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Secret Talent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@secrettalent.net. Secret Talent heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL)
  Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Secret Talent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@secrettalent.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Secret Talent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Secret Talent
t.a.v. Monique van der Schans
Bliek 36
3225 XC  Hellevoetsluis

KvK nr.: 34255432
Secret Talent is een handelsnaam van Zaak inZicht.

>