Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdracht: de overeenkomst tussen Secret Talent en Opdrachtgever waarin de door Secret Talent ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten diensten zijn vastgelegd;
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door Secret Talent diensten worden verricht;
  • Partijen: Opdrachtgever en Secret Talent tezamen;
  • Secret Talent: eenmanszaak gevestigd aan Bliek 36, 3225 XC  Hellevoetsluis.

2. Toepasselijkheid

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Secret Talent en Opdrachtgever, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk zijn vastgelegd.

2.2.     Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die Secret Talent inschakelt voor de uitvoering van Opdrachten.

2.3.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Totstandkoming van de Opdracht

3.1.     De aanbiedingen en offertes van Secret Talent zijn hooguit drie maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, komt het te vervallen en kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op de afspraken binnen het aanbod.

3.2.     De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst van Opdracht door Secret Talent is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Opdracht.

3.3.     Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt voor Opdrachtgever als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1.     Opdrachtgever zal Secret Talent alle informatie en documentatie die Secret Talent naar haar oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Secret Talent ter beschikking gestelde informatie en documentatie, ook als deze afkomstig zijn van derden.

4.2.     Secret Talent is bevoegd de werkzaamheden uit de Opdracht op te schorten als Opdrachtgever de op grond van artikel 4.1 gevraagde informatie en documentatie niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking stelt aan Secret Talent. Daarbij heeft Secret Talent dan ook het recht extra kosten en vergoedingen die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking stellen van informatie en documentatie, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4.3.     Opdrachtgever is verplicht Secret Talent direct te informeren over (gewijzigde) feiten en omstandigheden, die voor de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1.     Alle door Secret Talent te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van Opdracht.

5.2.     De Opdracht wordt geacht de overeenkomst tussen Secret Talent en Opdrachtgever juist en volledig weer te geven. Als tijdens de uitvoering van een Opdracht blijkt dat andere of aanvullende werkzaamheden noodzakelijk of gewenst zijn, zullen partijen in onderling overleg nadere afspraken maken en schriftelijk vastleggen. Door een wijziging van de Opdracht kan de


oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering, alsmede de afgesproken vergoeding gewijzigd worden.

5.3.     Secret Talent voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de Opdracht het voor de Opdrachtgever beste resultaat te behalen.

5.4.     Secret Talent is gerechtigd om – na overleg met Opdrachtgever – voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen.

6. Vergoeding

6.1.     Tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, is de vergoeding door Opdrachtgever aan Secret Talent te betalen niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.

6.2.     Alle overeengekomen vergoedingen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en exclusief reis- en andere kosten die Secret Talent maakt in het kader van uitvoering van de Opdracht.

6.3.     Secret Talent is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Als een tariefstijging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van de Opdracht of ingeval van een tariefstijging van meer dan 10%, is de Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht te beëindigen.

6.4.     Offertes van Secret Talent of prijsafspraken in Opdrachten gelden niet automatisch voor de toekomst.

7. Betaling

7.1.     Betaling door Opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Secret Talent aan te wijzen bankrekening.

7.2.     Secret Talent heeft het recht om een voorschot te vragen op de uiteindelijk te berekenen vergoeding voor de Opdracht en pas te starten met de werkzaamheden nadat het voorschot is betaald.

7.3.     Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en heeft Secret Talent recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft Secret Talent het recht werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten, totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever aan Secret Talent zijn betaald.

7.4.     Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Secret Talent maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever.

8. Leveringstermijn

8.1.     Termijnen waarbinnen Secret Talent werkzaamheden zal afronden, zijn alleen als fatale termijnen te beschouwen als dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk in de Opdracht is vastgelegd.

8.2.     Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden informatie en documentatie aan Secret Talent moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de Opdracht moet zijn uitgevoerd pas in op het moment dat Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.

9. Vertrouwelijkheid

9.1.     Secret Talent zal alle informatie van of over Opdrachtgever, waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moeten blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden brengen. Secret Talent spant zich in om te voorkomen dat derden zonder toestemming van Opdrachtgever van deze informatie kennis kunnen nemen.

9.2.     Opdrachtgever zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van Secret Talent geheim houden.

9.3.     Tenzij Secret Talent hiervoor schriftelijke toestemming geeft, mag Opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van Secret Talent voor intern gebruik heeft ontvangen, niet openbaar maken.

9.4.     Als Opdrachtgever en/of Secret Talent een derde betrekt bij de Opdracht, dan leggen zij deze derde de verplichtingen van dit artikel op.

10. Intellectueel eigendom

10.1.   Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Secret Talent strekt, tenzij anders overeengekomen en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd, nooit tot overdracht van intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, beeldrecht) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen en dergelijke.

10.2.   Opdrachtgever mag alle informatie waaronder gegevens, modellen, documenten en dergelijke die Secret Talent hem verstrekt, slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

11. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van Secret Talent moeten schriftelijk aan Secret Talent kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel, als Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek.

12. Aansprakelijkheid

12.1.   Secret Talent is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid, die in redelijkheid van Secret Talent mocht worden verwacht, dan wel ingeval van opzet of grove schuld.

12.2.   Secret Talent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Secret Talent aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Secret Talent toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Secret Talent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3.   Secret Talent is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.

12.4.   Indien Secret Talent aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Secret Talent wordt uitbetaald.

12.5.   Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Secret Talent plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Secret Talent beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Secret Talent in de voorafgaande drie maanden aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

12.6.   De uitvoering van de Opdracht door Secret Talent geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan

            de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de Opdracht geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Secret Talent voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Opdracht.

12.7.   De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Secret Talent wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

12.8.   Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Secret Talent dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van de Opdracht worden ingediend.

13. Opzegging

13.1.   Als de Opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk van de partijen deze schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.

13.2.   Partijen kunnen een Opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering van de Opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt.

13.3.   Als de Opdracht door Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die Secret Talent in redelijkheid niet kan worden aangerekend, dan heeft Secret Talent vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt genomen.

14. Toepasselijk recht

14.1.   Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Secret Talent is Nederlands recht van toepassing.

14.2.   Opdrachtgever en Secret Talent zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.

14.3.   Als Opdrachtgever en Secret Talent een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen, zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Secret Talent is gevestigd.

15. Overige bepalingen

15.1.   Als sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht, dan geldt op dat punt het bepaalde in de Opdracht.

15.2.   Als om enigerlei reden op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.

15.3.   Als Secret Talent niet steeds een stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Secret Talent in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.


Een pdf-bestand van onze Algemene Voorwaarden kun je die hier downloaden.